Có 1 kết quả:

diàn wèi qì

1/1

diàn wèi qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

potentiometer