Có 1 kết quả:

diàn guāng

1/1

diàn guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electric light
(2) lightning
(3) electro-optical

Một số bài thơ có sử dụng