Có 1 kết quả:

diàn zǐ

1/1

diàn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electronic
(2) electron (particle physics)