Có 1 kết quả:

diàn zǐ fú

1/1

diàn zǐ fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules)