Có 1 kết quả:

diàn zǐ céng

1/1

diàn zǐ céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electron shell (in the atom)