Có 1 kết quả:

diàn zǐ shù

1/1

diàn zǐ shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beam of electrons