Có 1 kết quả:

diàn zǐ gǒu

1/1

diàn zǐ gǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

radar detector (slang)