Có 1 kết quả:

diàn zǐ qín

1/1

diàn zǐ qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electronic keyboard (music)