Có 1 kết quả:

diàn zǐ yǎn

1/1

diàn zǐ yǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electronic eye