Có 1 kết quả:

diàn zǐ guǎn

1/1

diàn zǐ guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) valve (electronics)
(2) vacuum tube