Có 1 kết quả:

diàn zǐ jì suàn jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

electronic computer