Có 1 kết quả:

diàn zǐ jǐng chá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) traffic camera
(2) speed camera
(3) closed-circuit TV police surveillance