Có 1 kết quả:

diàn zǐ xiǎn wēi jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

electron microscope