Có 1 kết quả:

diàn gǎn

1/1

diàn gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

inductance