Có 1 kết quả:

diàn bàng

1/1

diàn bàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) flashlight
(2) (Tw) stun baton
(3) hair iron