Có 1 kết quả:

diàn qì

1/1

diàn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electricity
(2) electric
(3) electrical