Có 1 kết quả:

diàn qì shí

1/1

diàn qì shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tourmaline