Có 1 kết quả:

diàn yuán gōng yìng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

power supply (of an appliance etc)