Có 1 kết quả:

diàn yuán chā zuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) electric socket
(2) power point