Có 1 kết quả:

diàn cí mài chōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

electromagnetic pulse (EMP)