Có 1 kết quả:

diàn néng

1/1

diàn néng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electrical energy