Có 1 kết quả:

diàn nǎo duàn céng sǎo miáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) CAT scan
(2) CT scan