Có 1 kết quả:

diàn hè liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

electrical charge