Có 1 kết quả:

diàn huà xìn hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

telephone signal