Có 1 kết quả:

diàn huà huì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(telephone) conference call