Có 1 kết quả:

Diàn huà Mén

1/1

Diàn huà Mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

"Phone Gate", corruption scandal unearthed through telephone records