Có 1 kết quả:

diàn zǔ qì

1/1

diàn zǔ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

resistor