Có 1 kết quả:

diàn lí shì

1/1

diàn lí shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ionization chamber