Có 1 kết quả:

diàn lí fú shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ionization radiation
(2) nuclear radiation