Có 1 kết quả:

diàn chàn qín

1/1

Từ điển Trung-Anh

vibraphone (music)