Có 1 kết quả:

wù màn

1/1

wù màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fog
(2) mist