Có 1 kết quả:

wù lǐ kàn huā

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to look at flowers in the fog (idiom); fig. blurred vision