Có 1 kết quả:

xū yào shì fā míng zhī mǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Necessity is the mother of invention (European proverb).