Có 1 kết quả:

zhèn dòng lì

1/1

zhèn dòng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

force of seismic wave