Có 1 kết quả:

zhèn sǒng

1/1

zhèn sǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to tremble with fear
(2) to shock