Có 1 kết quả:

zhèn huáng

1/1

zhèn huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to terrify