Có 1 kết quả:

zhèn dàn jì

1/1

zhèn dàn jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sinian (c. 800-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era