Có 1 kết quả:

Zhèn dàn yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) reed parrotbill (Paradoxornis heudei)