Có 1 kết quả:

méi qì

1/1

méi qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a moldy smell
(2) damp and rotten
(3) fig. rotten bad luck