Có 1 kết quả:

méi làn

1/1

méi làn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mold
(2) rot