Có 1 kết quả:

huò luàn gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Vibrio cholerae
(2) the cholera bacterium