Có 1 kết quả:

huò rán ér yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to recover speedily (idiom); to get better quickly