Có 1 kết quả:

shuāng dòng

1/1

shuāng dòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frost
(2) frost damage (to crop)