Có 1 kết quả:

shuāng hài

1/1

shuāng hài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frostbite
(2) frost damage (to crop)