Có 1 kết quả:

shuāng chén

1/1

shuāng chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

frosty morning

Một số bài thơ có sử dụng