Có 1 kết quả:

shuāng tiáo

1/1

shuāng tiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

popsicle