Có 1 kết quả:

shuāng zāi ㄕㄨㄤ ㄗㄞ

1/1

Từ điển Trung-Anh

frost damage (to crop)