Có 1 kết quả:

shuāng zāi

1/1

shuāng zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

frost damage (to crop)