Có 1 kết quả:

xiá guāng

1/1

xiá guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

multicolored sunlight of sunrise or sunset

Một số bài thơ có sử dụng