Có 1 kết quả:

xiá jìng

1/1

xiá jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a misty path
(2) the path of the Daoist immortals