Có 1 kết quả:

wù sōng

1/1

wù sōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rime
(2) hoarfrost